+++16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

“Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:

 

WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x),

 

pri čemer je:

 

– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje;

 

– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;

 

– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.

 

Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.”

 

Več o novi uredbi si lahko preberete na povezavi: Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

 

Vir: Uradni list, 2022-01-2819